Ergonomic

           

 

Ergonomics คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนงานหรือสภาพงานให้มีการทำงานที่เป็นระบบและเกิดความเหมาะสมต่อ ผู้ปฏิบัติงาน วิทยาการทำงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเนื้องาน บุคลากร สภาพแวดล้อม เพื่อออกแบบลักษณะของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพหรืออันตรายจากอุบัติเหตุ หากนำหลักการนี้มาใช้ย่อมส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งนายจ้าง พนักงาน

 

 

ติดต่อสอบถาม และ สั่งซื้อ Ergonomic ได้ที่

  •                                                                                                                         E-Mail : amoasia@amoasia.com
  •                                                                                                                        โทร : 087-122-2245 ติดต่อ คุณ จริยะ
  •                                                                          Line ID : jdai9999